Konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky

Rada Městské části Praha 6 vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ. Více informací naleznete níže.

Novela školského zákona zásadním způsobem změnila dosavadní způsob jmenování ředitelů škol a školských zařízení. Dřívější jmenování na dobu neurčitou bylo nově nahrazeno formou pracovního poměru na dobu šesti let – tzv. „funkční období“. Novela zároveň stanovila, že těm ředitelům, kteří byli k 1. lednu 2012 ve funkci déle než 6 let, jejich „funkční období“ končí dnem 31. 7. 2012.

Městská část Praha 6 se po zvážení organizační a finanční náročnosti, zejména však na základě možných právních dopadů, rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na místa všech ředitelů a ředitelek základních a mateřských škol, kterým „funkční období“ k 31. 7. 2012 končí. MČ Praha 6 chce tímto krokem vytvořit co nejstabilnější situaci pro jednotlivé školy, ředitele a ředitelky.

Zástupci Městské části Praha 6 a Odboru školství jednotlivé ředitele a ředitelky navštívili, seznámili je se záměrem vyhlášení konkurzů a vyzvali je, aby se těchto konkurzů zúčastnili.

Jde o tyto ZŠ a MŠ:

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1
Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26
Základní škola Dědina, Praha 6, Žukovského 6
Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29
Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U Děl. Cvičiště 1
Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52
Základní škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43
Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1
Základní škola a Mateřská škola Petřiny – jih, Praha 6, Šantrochova 2
Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2
Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka, Praha 6, nám. Českého povstání 6

Mateřská škola Bubeníčkova
Mateřská škola Jílkova
Mateřská škola Juárezova
Mateřská škola Libocká
Mateřská škola Meziškolská
Mateřská škola Motýlek
Mateřská škola Na Dlouhém lánu
Mateřská škola Parléřova
Mateřská škola Sbíhavá
Mateřská škola Terronská
Mateřská škola Velvarská
Mateřská škola Vokovická
Mateřská škola Volavkova
Waldorfská mateřská škola

Předpoklady a požadavky pro výkon funkce ředitele ZŠ dle odst. 1 písm. b) § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, znalost školské problematiky a základních předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, dobrý zdravotní stav.

Předpoklady a požadavky pro výkon funkce ředitele MŠ dle odst. 1 písm. a) § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, znalost školské problematiky a základních předpisů, občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídící schopnosti, dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup do funkce dne 1. srpna 2012.

K přihlášce uchazeč/ka přiloží: ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně dokladů o dalším vzdělávání, absolvent vysokoškolského studia též včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení, strukturovaný životopis, koncepci rozvoje dané příspěvkové organizace (max. 5 stran strojopisu formátu A4), výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání, u uchazečů/ek narozených před 1. 12. 1971 také čestné prohlášení dle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 2 měsíců).

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů/ek se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Úřad MČ Praha 6, odbor školství, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 6 nejpozději do uzávěrky 13. 04. 2012 ve 12.00 hod. u ZŠ a do 16. 04. 2012 ve 12.00 hod. u MŠ. Obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ/MŠ ..........(název), neotevírat“.