Nominace staveb na Cenu starostky

Účelem udělení „Ceny starostky“ za realizaci stavby je nalézt a ohodnotit nejkvalitnější novostavbu či rekonstrukci prezentující architektonickou kulturu Prahy 6. Návrhy na cenu starostky pro letošní ročník se týkají staveb, které byly realizovány a kolaudovány na území Městské části Praha 6 v rozmezí let 2009-2011. Nominaci může podat každý!

Účelem je nalézt a ocenit investora stavby, který realizací novostavby či rekonstrukcí stávajícího objektu nejvíce přispěl ke zkvalitnění prostředí Prahy 6; jehož realizace je nejlépe zapojena do stávajícího prostředí; jejíž řešení je vtipné, nápadité a provozuschopné; a stavba byla realizována v souladu s požadavky vyhlášek a správních povolení.

Vzhledem k překrývajícím se datům pro vyhlášení jednotlivých ročníků cen, může být stavba nominována (užší výběr z návrhů) na cenu pouze pro jeden ročník ceny.

Termín pro podání návrhu do soutěže je 4.9.2011, návrhy obdržené po termínu nemohou být do posuzování zařazeny.

Podmínkou udělení ocenění je návrh na „Cenu starostky", který může podat libovolná fyzická či právnická osoba na adresu tajemníka soutěže.

Písemný návrh musí obsahovat označení realizované stavby, adresu stavby, údaje o autorovi, údaje o investorovi; dále stručný popis důvodu pro nějž je dílo nominováno s ohledem na účel udělení ceny. Návrh by měl obsahovat grafické přílohy a fotografie realizace. Návrhy na cenu budou posouzeny tajemníkem poroty z hlediska naplnění podmínek nominace.

Pro posouzení předložených návrhů jmenovala RMČ porotu ve složení:
Prof. Ing. arch. Petr Ulrich, doc. Ing. arch. Jan Mužík, Ing. arch. Zdeněk Lukeš, doc. Ing. arch. Lubomír Pata (arch. dílo oceněno v r.2010), Ing. arch. Jan Línek (arch. dílo oceněno v r.2010); náhradník poroty - PhDr. Ivona Raimanová.
Tajemník poroty: Ing. arch. Bohumil Beránek - vedoucí Odboru územního rozvoje ÚMČ P6, email: bberanek@praha6.cz

Přínosem pro architekturu je náměstí a dům pro seniory (ohlédnutí za minulým ročníkem Ceny starosty)