Právě se nacházíte:

Praha 6 má Férovou školu

ZŠ a MŠ Červený vrch získala významné ocenění. Liga lidských práv jí udělila certifikát Férová škola za otevřený přístup ke vzdělávání všech žáků. V celé České republice toto ocenění získalo pouhých 17 škol.

Slavnostní předávání certifikátů se uskutečnilo v základní škole na Lyčkově náměstí v Praze – Karlíně. Ředitelé osmi letos oceňovaných škol nejprve představili své školy a programy, poté převzali certifikát z rukou zástupců Ligy lidských práv a zástupce velvyslance Americké ambasády, která projekt Férová škola podporuje.

Férová škola je taková, která se snaží dlouhodobě uplatňovat principy inkluzivní školy. To znamená, že umožňuje všem dětem navštěvovat běžnou základní školu. Výuka se soustřeďuje na to, aby každé dítě využilo svůj potenciál, zároveň se naučilo komunikovat a spolupracovat s ostatními. Odlišnost dětí je vnímána jako příležitost k rozvíjení respektu k sobě i druhým, k rozvíjení schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti.
 
Škola na Červeném vrchu je druhou největší školou v Praze 6, patří k ní i dvě mateřské školy – Pod Novým lesem a Červený vrch. Potkává se zde téměř 800 dětí. „Učitelé se snaží, aby to nebylo anonymní prostředí. Naopak využívají mnoha příležitostí k tomu, aby se děti potkávaly, uměly si pomoci a spolupracovat,“ říká ředitelka školy Jana Matoušová. „Aktivity jsou zahrnuty v projektu Propojení – např. žáci II. stupně připravují pro malé děti dramatizace pohádek, čtou jim, společně kreslí, v červnu pak pro ně organizují dopoledne plné her. Malé děti jsou zvyklé chodit do knihovny velké školy, do její tělocvičny či plavat ve školním bazénu. Na konci roku se loučí s žáky devátého ročníku a ti jim předávají symbolický klíč od školy. Projekt zahrnuje i další aktivity – využívá se metoda Learning by teaching, kdy starší učí mladší spolužáky a tím si učivo upevňují, potkávají se v rámci nejrůznějších projektů či ve volitelných předmětech, které si žáci II. stupně volí bez ohledu na ročník, do kterého chodí,“ upřesňuje ředitelka školy.
 
Škola je otevřena všem dětem. Nadaní žáci dosahují výborných výsledků srovnatelných s vrstevníky z víceletých gymnázií, objevují se na předních místech obvodních i krajských kol nejrůznějších soutěží a olympiád. „Budova je od roku 2004 bezbariérová, a plně se tak otevřela dětem fyzicky handicapovaným, chodí sem však i děti s dalšími znevýhodněními – děti s poruchami učení, několik dětí s autismem, mentálním postižením či nevidomá dívka,“ říká ředitelka školy Jana Matoušová. Učitelům pomáhají při vzdělávání těchto dětí asistenti.  Děti s vážnějším postižením integruje škola již více než 12 let. Za tu dobu získala škola řadu zkušeností, které předává dalším školám, které se na ni obracejí o radu. 
 
Na projekt Individualizací vzdělávání k inkluzi zaměřený na pomoc dětem s jakýmkoli znevýhodněním získala škola podporu z evropských peněz a Hl. m. Prahy v rámci programu Adaptabilita. Díky tomuto projektu je žákům poskytována nadstandardní podpora v průběhu i mimo vyučování, vznikají pracovní listy pro žáky s různým typem znevýhodnění, které budou k dispozici i jiným školám.
 
Inkluzivní škola je trend, který se uplatňuje ve všech vyspělých zemích, připravuje děti přijímat odlišnosti, umět komunikovat a pomáhat jiným, vážit si svého zdraví, sebe i druhých.