Sociální pracovnice MČ Praha 6 vyrazí do terénu

Cílem tohoto kroku radnice MČ Praha 6 je zkvalitnění života seniorům. Terénní sociální pracovnice budou samy vyhledávat osoby, které potřebují pomoc. Letos se zaměří na nejstarší obyvatele Prahy 6 – na občany starší 85 let, kterých je více než 4000.

Od 1. 1. 2012 došlo v souvislosti se Sociální reformou I. k převodu agend nepojistných dávkových systémů z Úřadu městské části Praha 6 na Úřad práce České republiky (agendy dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, posuzování nároku a vydávání průkazek TP, ZTP a ZTP/P). V této souvislosti také došlo ke změně kompetencí na odboru sociálních věcí.

Terénní sociální pracovnice nyní zaměří svou činnost především na poskytování pomoci jednotlivcům, rodinám a skupinám osob, kterým např. z důvodu zdravotního stavu, věku, nedostatku finančních prostředků, ztráty zaměstnání nebo bydlení, hrozí sociální vyloučení nebo se ocitnou v krizi.

Jednou z forem sociální práce je tzv. depistážní činnost. Jde o vyhledávání osob, které potřebují pomoc. „V letošním roce se terénní sociální pracovnice zaměří zejména na nejstarší obyvatele naší městské části. Postupně navštíví více jak 4000 domácností seniorů, kterým je 85 let a více,“ říká zástupce starostky MČ Praha 6 Petr Ayeboua, který má v gesci sociální oblast.  Při těchto návštěvách podle konkrétní situace mohou např. seniorovi poskytnout základní i odborné sociální poradenství nebo zprostředkovat kontakt s poskytovatelem sociálních služeb, případně pomohou s vyřízením některých dávek apod. „Sociální pracovnice se z úřadu přesunou do ulic, kde jsou potřeba. Budeme samozřejmě dbát i na potenciální rizika, která jsou s touto činností spojená,“ dodává Ayeboua.

Kdy tedy mohou senioři bez obav otevřít dveře?

Terénní sociální pracovnice budou chodit samostatně (nikoli po dvojicích, jak činí podvodníci) a před vstupem do obydlí seniora jsou povinny se prokázat služebním průkazem, který je opravňuje k této činnosti.

Služební průkaz obsahuje tyto náležitosti:

- jméno, příjmení a fotografii zaměstnance
- oprávnění k této činnosti
- označení úřadu, který průkaz vydal, otisk úředního razítka
- podpis vedoucího zaměstnance a dobu platnosti průkazu

Bez předložení tohoto průkazu by senioři neměli pouštět žádnou osobu do své domácnosti. Navštívený senior má navíc možnost ověřit si informace z průkazu na ÚMČ Praha 6. Konkrétně na telefonním čísle 220189615 (pí. Vaňková) nebo 220189601 (pí. Korecká).

V případě, že senior nebude doma zastižen, bude mu vhozen do schránky dopis z ÚMČ Praha 6 (z odboru sociálních věcí), který bude opatřen originálním razítkem a podpisem odpovědné osoby.