Artefiletika - Reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí výchovy uměním

Artefiletika se soustředí na rozvoj umělecké tvořivosti dítěte, kdy výtvarné nadání není podmínkou. Důležitý je proces tvorby, využití fantazie, dobrodružství ze zkoušení něčeho nového a odvaha projevit se. Artefiletika učí své žáky nejenom umělecky vnímat a tvořit, ale také s porozuměním mluvit o svých zážitcích z výtvarných aktivit.

Děti se tím učí naslouchat a chápat, že lidé jednu věc mohou prožívat různými způsoby a je třeba to respektovat. Tvoření je prostředkem k sebepoznání, ale i poznávání světa kolem a druhých lidí.

Artefiletická metoda práce s dětmi má pozitivní vliv na rozvoj sociálně emoční inteligence a působí jako prevence vzniku psychických problémů. Prioritou je respekt k individualitě žáků a snaha poskytnout jim co nejvíce příležitostí ke svobodnému projevu – ať již za pomoci výtvarných prostředků, nebo v doprovodném dialogu.
Největší důraz v mých hodinách kladu na práci s hlínou, kde si děti budují autentické zážitky subjektivního prožívání, posilují sebevědomí, představivost a trojdimenzionální vnímání. Děti si vytvářejí úctu k manuální práci a učí se ji dotahovat do konce.

Tvorba s hlínou působí rehabilitačně a relaxačně u dětí s narušenou jemnou motorikou. Dětem bude dán prostor jak pro soustředěnou individuální práci ve vlastním světě, tak ve vyžití ve skupině, kde se učíme mluvit o nápadech druhých a dělat kompromisy. Práce u stolečků je prokládána pohybovými nabo dramatickými etudami související s výtvarným úkolem – hrou.  

www.praha6.cz