Radní se zabývali změnami územního plánu

Radní Prahy 6 se před týdnem na svém zasedání zabývali celoměstsky významnými změnami Územního plánu HMP. V rámci projednávání I. a II. etapy těchto celoměstsky významných změn sestavených Útvarem rozvoje města 22.10.2009 se Prahy 6 týkaly 4 změny:

Areály při Kamýcké ul., k.ú. Sedlec
Změna funkčního využití ploch, z funkcí všeobecně smíšené /SV/, nerušící výroby a služeb /VN/, parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, izolační zeleň /IZ/, louky a pastviny /NL/ a louky a pastviny /NL/ (výhledově čistě obytné /OB/, všeobecně smíšené /SV/ a parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/) na plochy čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/, všeobecně smíšené /SV/ a zeleň městská a krajinná /ZMK/ a vložení překryvného značení pro funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy – veřejné vybavení /VV/. Zklidnění území, vybudování nové obytné zástavby.

Křižovatka Lipská - Aviatická v Přední Kopanině
Změna funkčního využití ploch, z funkcí vybraná komunikační síť /SD/ a /S4/, dopravní, vojenská a sportovní letiště /DL/, suché poldry /SUP/, zeleň městská a krajinná /ZMK/, izolační zeleň /IZ/ a orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ (výhledově louky a pastviny /NL/) na funkce vybraná komunikační síť /SD/ a /S4/, zeleň městská a krajinná /ZMK/ a izolační zeleň /IZ/. Upřesnění tvaru a řešení MÚK Aviatická – Lipská pro zajištění kapacitního příjezdu na letiště Praha – Ruzyně, vymezení VPS

Multifunkční operační středisko Malovanka, k.ú. Břevnov
Změna funkčního využití ploch, z funkce zeleně městské a krajinné /ZMK/ na funkci zvláštní komplexy - ostatní /ZVO/. Výstavba objektu Multifunkčního operačního střediska Malovanka

Bývalé Strnadovo zahradnictví, k.ú.Veleslavín
Změna funkčního využití ploch, z funkcí čistě obytné /OB/, zahradnictví /PZA/ a zahradnictví /PZA/ (výhledově vybraná komunikační síť /S4/) na funkce všeobecně obytné /OV/, energetika /TVE/ (výhledově vybraná komunikační síť /S4/), zeleň městská a krajinná /ZMK/ (výhledově vybraná komunikační síť /S4/), izolační zeleň /IZ/ a vložení překryvného značení pro funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy – parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/.

Vybudování obytného souboru s centrálním náměstím a parkem

Návrhy těchto 4 změn rada odsouhlasila, souhlas se změnou v Sedlci byl podmíněn úpravou kapacity využití území. V dalším usnesení schválili radní 10 nových námětů na zpracovávání celoměstsky významných změn, např.:

Požadavek funkčního scelení areálu Centrálního parku Hanspaulka
V souladu se záměrem Městské části Praha 6 na zřízení centrálního parku Hanspaulka požadujeme změnu jižní a jihozápadní části část pozemku č.parc. 4221 a 3087, k.ú. Dejvice při ulici Šárecká z území čistě obytného /OB/ – na zeleň městskou a krajinou /ZMK/ a změnu západní části tohoto území z plochy všeobecně smíšené /SV/ na zeleň.

Návrat ploch bývalého Ergonu v Ruzyni a přilehlých pozemků k rodinné zástavbě
Území původně určené pro rodinnou zástavbu bylo anektováno záměrem výstavby továrny Ergonu. V současné době je továrna odstraněna a návrat území k rodinné zástavbě byl předmětem IV. resp. VI. vlny změn ÚPn HMP. Zástavba území ve smyslu platného ÚPD je krajně nevhodná, Městská část Praha 6 usiluje o nápravu v území již delší dobu. Velikost na změnu ÚPn HMP v tomto území se kryje s konceptem ÚPn HMP.

Otevření řešení 2 největších území Prahy 6, čekajících na svou transformaci: areálu Strahova a vojenského a skladového areálu v Ruzyni

Strahov: Předmětem této změny je zmenšení velkého rozvojového území Strahova /VRÚ/ ve smyslu ponechání /VRÚ/ na ploše VŠ kolejí a Velkého sletového stadionu. Plochu Stadionu Přátelství a Stadionu E. Rošického stabilizovat pro vrcholový sport jako plochu /SP/ a severní segment stabilizovat jako území smíšené. Pro tyto dvě území je nutné řešit jednotně dopravu v klidu a inženýrské sítě.

Zároveň požadujeme změnu území navazující ze západu na VRÚ ve smyslu ÚPn HMP – tzn. protažení Tomanovy ulice až k ulici Běžecké, území severně ponechat rodinné zástavbě, o území jižně od tohoto prodloužení rozšířit zelený pás parku AVČ Ladronka.

Ruzyně: Tento záměr byl ověřen v loňském roce urbanistickou soutěží. V současné době je připravováno dopracování výstupů do roviny masterplanu. Na základě dohod s MO ČR by došlo k transformaci území na novou obytnou čtvrť s kompletní občanskou vybaveností a veřejným vybavením MO ČR.

Řešení usedlosti Šatovka
Požadavkem MČ P6 je změna funkčního využití území z plochy čistě obytné /OB/ na plochu veřejné vybavení /VV/ části parcel 2234,2235,2236, k.ú. Dejvice.