Nový areál na Ladronce: více možností

Na začátku července se veřejnosti otevřela další část volnočasového areálu. Bruslařskému oválu přibylo jeden a půl kilometru dráhy, na pláni byly vysazeny stromy, rozšířila se síť cest, přibyla hřiště na plážové sporty. „Areál na Landronce patří mezi nejvyhledávanější a nejoblíbenější místa v Praze.

Nejen bruslaři, cyklisté a rekreační sportovci, ale i běžní návštěvníci parku na Ladronce mají důvod k radosti.

Na začátku července se veřejnosti otevřela další část volnočasového areálu.
Bruslařskému oválu přibylo jeden a půl kilometru dráhy, na pláni byly vysazeny stromy, rozšířila se síť cest, přibyla hřiště na plážové sporty.
„Areál na Landronce patří mezi nejvyhledávanější a nejoblíbenější místa v Praze, zejména mezi bruslaři. Jeho rozšíření jsme plánovali několik let. Záhy po jeho otevření se totiž ukázalo, že jeho kapacita nestačí,“ podotkl starosta Tomáš Chalupa.

Bruslaři mají nyní k dispozici dráhu, která navazuje na stávající ovál a pokračuje až ke křižovatce na Vypichu. Odtud se mohou rozhodnout, zda se vydají zpět nebo budou pokračovat dál, podchodem zahloubeným pod Kukulovou ulicí. „Podchod a podjezd spojuje Ladronku s menším oválem při komerčním centru Vypich a zároveň umožňuje bezkolizní překonání frekventované ulice,“ říká místostarosta Jan Záruba.
Dodává, že právě menší 300 m dlouhý okruh by měl případně sloužit po sportovní jízdu a zbytek areálu rekreačním bruslařům. V této souvislosti upozorňuje, že v nové části areálu platí stejná pravidla, jako v té dosavadní.

„Děti do 15 let by měli bruslit jen s helmou na hlavě. Zakázána je také jízda v závěsu, tedy způsob, jakým trénují na Ladronce závodníci,“ vysvětluje.

Vybudováním nových in-line drah vznikly tři okruhy. Bruslaři se na jednotlivých oválech budou orientovat pomocí barevných značek.
Dráha původního oválu je dlouhá 3400. Nový okruh má délku 4 229,5 metru. „Není to náhoda. Je to přesně desetina vzdálenosti maratonského běhu,“ říká starosta Chalupa.

Radnice uvažuje, že by se na podzim mohl na Ladronce konat maratónský běh k výročí 2500 let od prvního maratonu.
Podle legendy tehdy voják Feidippides běžel zvěstovat vítězství z Marathonu do Athén. Nejdelší turistický okruh, který obsáhne celý areál, má délku 5 174 metrů.

Projekt myslel i na méně zdatné bruslaře. Podjezd pod Kukulovou ulicí se pozvolna svažuje, pro horší bruslaře jsou k dispozici ještě sjízdné schody, které rychlost nájezdu do podchodu zmenší.

Souběžně s novými bruslařskými drahami došlo k výstavbě mlatových cest, kterou lemují nově vysazené stromy. Zejména ty po obvodu pláně mají za úkol časem odstínit pláň od hluku a výfukových plynů z přilehlých komunikací. Revitalizací prošla i zelené plocha, kde je nově vysazená tráva, návštěvníkům jsou k dispozici lavičky.

Investice do rozšíření oblíbeného areálu včetně výstavby podchodu zabudovaného do terénu dosáhly 69 milionů korun. Podstatnou částku, celkem 46,2 milionu korun se podařilo Praze 6 získat z operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Považuji za úspěch, že Ladronka je prvním projektem v Praze 6, který uspěl s žádostí o evropské peníze,“ řekl již na podzim starosta Tomáš Chalupa, když pražští zastupitelé projekt podpořili.

Autorem projektu nové etapy areálu Ladronky je stejně jako u jeho vzniku a rekonstrukce usedlosti Ateliér Šafr Hájek architekti.
„Již I. etapa výstavby areálu a rekonstrukce usedlosti do podoby zázemí areálu byla natolik kvalitní, že získala prestižní ceny Stavba roku 2009 a cenu poroty v soutěži Best of reality,“ podotýká vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek.

První hřiště na plážový fotbal Nad rámec projektu podpořeného fondy Evropské unie se rozhodla městská část přinést do areálu další vylepšení.
Za necelých šest milionů korun se pustila do terénních úprav na západní straně usedlosti a oprav pískových hřišť pro volejbal. Výsledkem je tak přírodní tribunka, která zformovala a zpevnila svah a přirozeně navazuje na přírodní skalní zlom. Opravená volejbalová hřiště s regulérními parametry doplnilo první hřiště na plážový fotbal na šestce. O údržbu hřišť se stará nájemce Ladronky, který je také pronajímá veřejnosti. K zapůjčení je i míč. K dispozici jsou pak sportovcům šatny a sprchy v usedlosti, stejně jako bruslařům.

Další zázemí budou mít bruslaři u komerčního centra Vypich, kde budou k dispozici šatnové skříňky, kam si mohou uložit své věci. Při budování volnočasového areálu městská část nezapomíná na historické souvislosti a současně s tím se podílí na obnově historické poutní cesty, která vedla z pražské Lorety do kláštera v Hájku a prochází mezi Strahovem a Vypichem.
Součástí poutní cesty je nyní vyhlídka na vysunuté plošině s lavičkami. Z vyhlídky je krásný pohled jak na usedlost, tak na protější údolí. „Vyhlídka jde právě ve stopě rekonstruované poutní cesty podél skalního zlomu,“ vysvětluje Beránek.

Projekt byl finančně podpořen v rámci Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. AREÁL VOLNÉHO ČASU LADRONKA (II. a III. etapa) – stručný popis projektu a jeho přínos Právě dokončovaná realizace Městské části Praha 6 v oblasti Vypichu a břevnovské pláni navazuje na již realizované 2 etapy v této lokalitě a to na rekonstrukci vlastní usedlosti Ladronka, která se nachází v břevnovském parku mezi Vypichem a Strahovem, podél ulice Tomanova a která nebyla pouze rehabilitací památky jako objektu, ale díky rekonstrukci přiléhajícího parku (je ve směru východ – západ cca 2 kilometry dlouhý) došlo k dobudování Areálu volného času Ladronka a tím poskytnutí restauračních, sociálních a rekreačně-sportovních služeb celé široké veřejnosti.

Po zpřístupnění areálu veřejnosti, který se stal centrem služeb pro tyto aktivity, se ukázalo, že areál je „malý“a proto bylo ze strany MČ P6 přistoupeno k jeho rozšíření pro účely využívání veřejností k sportovně rekreačním účelům.
Současnou realizací (II. a III. etapa) dochází k rozšíření tohoto areálu. Na celé rozloze pláně je dobudován nový pěší a in-line okruh.
Profil tohoto okruhu je tvořen novou asfaltovou komunikací a komunikací z minerálního betonu pro pěší. Nový okruh je ve dvou místech napojen na stávající okruh parku Ladronka, který je již v provozu ve východní části celé pláně. Areál je důsledně segregován od městské hromadné dopravy či dopravy individuální, a preferuje rekreační jízdu in-line bruslařů, nikoli cyklistů.

Je zachována volná zeleň ve stávajících plochách a doplněna o novou zeleň především po obvodě pláně, zejména kolem ulic Kukulovi, Podbělohorské a Patočkovi ulice tak, aby vlastní pláň s cestami byla odstíněna od hluku a výfukových plynů a zároveň zachovávala ráz pláně.

Pěší cesta včetně stromové aleje bude pokračovat na západní straně KC Vypich směrem k ulici Bolivarova. Doplňkové spojovací pěší komunikace napojují pláň na stávající okolní komunikace jsou z minerálních betonů. Systém in-line drah bude mít nástup se zázemím u Ladronky a KC Vypich (Kaufland). Z tohoto důvodu je zároveň realizováno mimoúrovňové pěší napojení (podchodem pod Kukulovou ulicí) na komplex Kauflandu. Z variant (lávka nebo podchod) mimoúrovňového překonání velmi rušné Kukulovy ulice bylo zvoleno řešení podchodem a to zejména s ohledem na podmínku nenarušit dálkové krajinářské pohledy. Podchod pod Kukulovou ulicí je řešen s pozvolna se svažující pěší a bruslařskou cestu, která v měkkých křivkách prochází vlastním podchodem. Podchod má tvar jednoduché, hladké konstrukce s oblými rohy v příčném profilu. Je osvětlen zabudovanými zemními svítidly na obou stranách v celé délce podchodu. Podchod je zasazen do zeleně parku Ladronka. Konstrukce podchodu se navenek projevuje jen jako tenká skořepina oblého tvaru vycházející ze svahu zeleně částečně pokrytého keři. Zeleň tuto skořepinu obklopuje i nad horním lemem konstrukce podchodu. Charakter parku není navrženým podchodem ovlivněn. Významné komunikace v areálu jsou situačně rozděleny do tří větví A, B a C. Větev A tvoří základní in-line ovál s živičným krytem. Ovál je na začátku i na konci úseku napojen na komunikace vybudované v rámci I. etapy výstavby. Jeho šířka je shodná a činí 4,5 m. Větev B je vedena pod Kukulovou ulicí a tvoří spojku mezi větví A a novými komunikacemi v sousedním areálu a jeho délka je 255 m a šířka - 2,75 m a 3,75 m. V souběhu s in-line komunikací (podél levé hrany) je navržen chodník pro pěší šířky 1,75 m. Chodník za podchodem dostává charakter cesty pro pěší lemované alejí stromů o šířce 3m a následně se na západní straně od podchodu odděluje od in-line komunikace 3 m širokým pruhem zeleně. V tomto úseku se také překonává největší stoupání, a proto byly na pěší komunikaci navrženy tzv. jezdecké schody s výškou schodu 16 cm s maximálním spádem 3 procenta. Vzhledem ke stísněným podmínkám byl sjezd k podchodu od KC Vypich navržen ve sklonu 7,5%. Na tomto sjezdu jsou po 25 m úsecích podesty o délce 10 m ve sklonu 3%. Podesty slouží pro možnost přejetí na jezdecké schody pro pěší a pro méně zdatné in-line bruslaře, pro které je sklon 7,5% moc velký. Celý areál je doplněn vybudováním zálivů pro osazení laviček, svislým i vodorovným značením v rámci parku a nutnými terénními úpravami v souvislosti s výstavbou parkových cest. Ze severní, jižní a západní části jsou vnitroareálové komunikace ohraničeny stávající uliční sítí (ulice Bělohorská, Podbělohorská, Kukulova a Tomanova).

V rámci in-line drah vznikají tři barevně označené okruhy. Hlavní okruh bude žlutý a bude výrazně kalibrován 0 až 4223. Jeho délka je (s nepřesností pár metrů) 1/10 maratonu.

V září 2010 se pak zde poběží (pojede) první maraton k výročí 2500 let prvního maratonu. V roce 490 př.n.l. deset tisíc aténských a parthských vojáků, vedených vojevůdcem Miltiadesem, porazilo obrovskou přesilu perské armády na marathonské pláni.

Vítězství, které později bylo označováno za triumf, jenž zachránil demokracii západní kultury. Legenda vypráví, že voják Feidippides byl potom vyslán z Marathonu do Atén zvěstovat vítězství. Když doběhl, řekl: „Zvítězili jsme“, padl k zemi a zemřel.
Investiční náklady této etapy dosáhly necelých 69 milionů korun. Realizace této akce se podařilo docílit sdruženými finančními prostředky Městské části Praha 6, Hl.m. Prahy a fondů EU, konkrétně pak Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. V rámci Areálu volného času Ladronka bylo přistoupeno k doplnění areálu některými funkcemi, za účelem zatraktivnění lokality jako celku pro širokou veřejnost.

A jsou to: Zimní zahrada usedlosti Ladronka Zimní zahrada vznikla ve vnitřním dvoře usedlosti Ladronka. Záměrem realizace zimní zahrady bylo rozšíření kryté části stávajícího restauračního provozu usedlosti Ladronka, a to zastřešení části dvora, který byl již (jako venkovní) pro restaurační účely využíván. Zimní zahrada byla realizována jako prosklená přístavba hluboká cca 3 m při severní dvorní fasádě podél budovy původní stodoly, ve které je dnes umístěn bowling. Prostor zimní zahrady je trvale napojen na restaurační provoz Ladronka. V letních měsících může být zimní zahrada zcela otevřena do prostoru stávajícího dvora. Stavba může reagovat na roční období a venkovní teploty, její zasklené stěny jsou ve vhodném teplejším počasí maximálně otevíratelné. V tomto otevřeném stavu se veranda stává součástí prostoru dvora. Investiční náklady této přístavby byly 6,5 miliónů korun.

Terénní a krajinářské úpravy za účelem zřízení relaxačních ploch pro plážový volejbal a fotbal Na jižní straně pláně se nachází skalní zlom, který se v blízkosti usedlosti Ladronka stáčí směrem na jih a ve formě prudkého travnatého svahu tvoří západní hranu západní terasy usedlosti Ladronka. Realizované terénní úpravy se týkají zmíněného svahu a přilehlých ploch. Zde jsou na místě stávajících volejbalových kurtů vybudovány písková hřiště na otevřené ploše u paty svahu a skalního zlomu s přístupovým chodníkem a lavičkami pro diváky a odkládání věcí. Výškový rozdíl terénních úprav, umožnil umístit do tohoto prostoru hřiště pro plážový volejbal a fotbal v úrovni stávajícího sadu a zároveň několik stupňovitých lavic k sezení ve spodní části svahu západně od západní terasy usedlosti Ladronka. Tyto terénní úpravy jsou zrealizovány tak, aby svým charakterem maximálně zapadaly do charakteru dotčeného území a přitom zároveň vhodně doplnily dosud chybějící sportovní aktivity v Areálu volného času Ladronka.
Vlastní hřiště pro plážový volejbal a fotbal jsou umístěna tak, že dvě jejich hrany přiléhají jak k patě svahu u západní terasy Ladronky, tak i k patě skalního zlomu na severní straně. Po obvodu hřišť je řada sloupů spojených lankem na horním konci pro natažení herních ochranných sítí.

Investiční náklady těchto úprav dosáhly včetně zpevnění svahu 5,7 miliónů korun. Vyhlídka K přípravě realizace vyhlídky bylo přistoupeno na základě skutečnosti, že břevnovským parkem mezi Vypichem a Strahovem prochází historická Poutní cesta z pražské Lorety do kláštera v Hájku. Z celkového počtu 20 kaplí se do dnešního dne zachovalo 11 celých kaplí a jedna polorozbořená. Tato poutní cesta je rekonstruována v nové stopě s novou stromovou alejí. Právě v oblasti plánované vyhlídky jde stopa rekonstruované poutní cesty podél skalního zlomu na severní hraně stávajícího sadu. Vybudovaná vyhlídková vysunutá plošina bude využívat výškový rozdíl v místě skalního zlomu mezi úrovní stávajícího sadu a úrovní pláně parku Ladronka, který je cca 6 metrů a nabídne výhledy směrem k usedlosti Ladronka, k hřištím a na stávající sad. Pro další připomenutí stopy dnes již nepotřebné původní pěší cesty je v části její stopy ponechána zpevněná plocha pro hru Petangue. Tato plocha a vyhlídková plošina tvoří jeden kompoziční celek. U této plochy budou umístěny dvě lavičky v dlažbě.Vyhlídka je tvořena z ocelové konstrukce s pochozí vrstvou z tropického dřeva Masaranduba. Investiční náklady na realizaci vyhlídky, zpevnění skalní stěny a vybudování petangue by neměly přesáhnout 1,3 mil.Kč.

Projekt Areál volného času Ladronka (I. etapa) získal prestižní ocenění Stavba roku 2006 za ojedinělé oživení opuštěné usedlosti zajímavě spojující původní a nově vytvořené části, se zřetelem k přívětivým krajinným úpravám každodenního rekreačního prostředí a zvláštní cenu poroty v soutěži Best of Realty 2006. · velikost revitalizované plochy – 5,9 ha – velikost 14 fotbalových hřišť · dotace ve výši 46,2 mil. Kč, což pokrylo 92,5% celkových nákladů projektu · realizace projektu: 11/2009 - 06/2010 · projekt získal 69,5 bodu a stal se tak absolutně nejlépe hodnoceným projektem ze všech, doposud předložených projektů v oblasti Revitalizace a ochrana území, druhý nejúspěšnější projekt měl o více než 9 bodů méně

Investor: MČ Praha 6 (podpořeno v rámci Operačního programu Praha- Konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj)
Autor: Šafr Hájek Architekti s.r.o. Projektant: AED Dodavatel: Sdružení firem Podzimek a synové a.s. a Metrostav a.s. Dozor investora: SNEO a.s. Martin Šalek tiskový mluvčí MČ Praha 6 msalek@praha6.cz 220 189 957, 602 316 908